Clubreglement

1. De officiële ritten starten op de eerste zondag van maart (4 maart 2018) en eindigen op de laatste zondag van september (30 september 2018).
2. De meest recente clubuitrusting dient gedragen te worden tijdens officiële ritten, als engagement naar onze sponsors toe
3. Indien men lid wordt van de club, is men automatisch lid van VWB. Men is aldus verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via de verzekering van VWB (Ethias verzekering), met inbegrip van gratis pechverhelping (tel 0800-787 62). Ieder clublid wordt aangeraden een familiale polis af te sluiten.
4. De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm kan de club, noch de medeleden hier voor aansprakelijk worden gesteld
5. Het bedrag van het lidgeld zal jaarlijks bepaald worden en dient vóór 15/12 voor het daarop volgend fietsseizoen betaald te worden. De toetreding tot de club gebeurt via betaling van het jaarlijks lidgeld en aankoop van een basispakket clubkledij op rekening van WTC Lombeek. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid akkoord gaat met het clubreglement en dit naleeft.
Vanaf 15/03 zullen geen nieuwe leden meer aanvaard worden voor het lopende seizoen. Het is mogelijk dat de ledenstop vroeger ingaat, namelijk indien er reeds voor 15/3/2018 geen kledij meer in voorraad is (laatste seizoen in deze clubkledij).
6. Elke persoon die met de club wil meerijden, zal na maximum 3 deelnames verzocht worden om lid te worden van de club (behalve na 15/3, van het lopende jaar). Tijdens maximum drie ritten rijden potentiële leden op eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten door hen veroorzaakt.
7. De minimumleeftijd voor leden is gebracht op 16 jaar indien men vergezeld is van een verantwoordelijke of van 1 van de ouders. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen aan de club de schriftelijke toelating te bezorgen van 1 van de ouders samen met een kopie van de familiale verzekering. Vanaf meerderjarige leeftijd is men vrij om lid te worden van de club mits te voldoen aan de algemene voorwaarden welke in het clubreglement vermeld zijn.
8. Het bestuur kan bij unanieme beslissing leden inschrijven, schrappen of weigeren.
9. Bij vertrek in groep zal steeds één persoon aangeduid worden die de weg van het te volgen traject bepaalt. De wegcode dient STEEDS gevolgd te worden, om zodoende de veiligheid van jezelf en die van anderen, zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Het dragen van een helm is hierbij verplicht. Veilig en gezond terug thuis komen blijft het allerbelangrijkste! Belangrijk hierbij is dat iedereen onderweg de nodige signalen doorgeeft aan de medematen (tegenligger, putten in het wegdek, niet plots nodeloos remmen, paaltje, …). Bij een oversteekplaats dient men ermee rekening te houden dat ook de laatste dit veilig kan doen.
10. We vertrekken in groep en komen in groep aan. Samen uit, samen thuis. Ook na een bevoorrading vertrekken we samen. Indien er op een helling toch mensen zijn die het moeilijker hebben, zet iedereen boven voet aan grond tot de groep volledig is. Bij pech onderweg, wordt er gewacht tot de herstelling is uitgevoerd. Op het einde van de rit kan er worden nagekaart in het clublokaal of in een andere vooraf afgesproken bestemming (bij een sponsor bv -> die mensen stellen het zeer op prijs wanneer je met een aanzienlijk groepje langskomt). Raadpleeg hiervoor regelmatig de Kalender Volgwagen op onze website.
11. Bij een clubuitstap wordt er niet gekoerst. De wegkapitein bepaalt het tempo. Indien het voor iemand te snel gaat, moet hij/zij zelf ook het initiatief nemen en vragen om de snelheid aan te passen. Ieder lid dient zich aan te passen aan de groep wat betreft de snelheid en het rijgedrag
12. In principe fietsen we in drie groepen (A,B,C). Naargelang de geplande rit en afhankelijk van de weersomstandigheden kan daarvan afgeweken worden. De fiets kalender staat online op onze website. Deze kan echter steeds gewijzigd worden. Via de website zal er regelmatig bijkomende informatie gegeven worden over de eerstvolgende rit(ten) of activiteiten waar we aan deelnemen.
13. Bij deelname aan een rally, zal er bij de start €5 worden uitgelegd. Dit dient voor de inschrijving. Buiten uw drankbonnetje (Corsa Campagnolo trofee), zal de clubkas bijpassen voor de eerstvolgende consummatie. Bij het uitleggen nadien vragen we aan diegene die voor een duurdere consummatie kiezen, om de nodige sportiviteit aan de dag te leggen (verhoogde inleg in vergelijking met je makkers).
14. Volgwagen:
– Er zal zoveel mogelijk, en bij voorkeur bij elke rit, gebruik gemaakt worden van onze volgwagen.
– Aangezien we jammer genoeg geen vaste chauffeur ter beschikking hebben, wordt met een beurtrol gewerkt. Aan de hand van de aanwezigheidslijst van het jaar voordien, wordt een kalender voor het besturen van de volgwagen opgemaakt welke zich op onze website bevindt. Op die manier komen de leden die het meest konden genieten van de volgauto in het afgelopen seizoen, één keer aan de beurt als chauffeur van de volgwagen.
– Als chauffeur van de volgwagen krijgt men vanzelfsprekend een streepje bij op de aanwezigheidslijst. Vindt het lid een vervangende chauffeur, dan kan het lid uiteindelijk zelf ook nog mee fietsen. Het inschrijvingsgeld voor een rally dient vanzelfsprekend niet betaald te worden door de chauffeur van de volgwagen.
– Indien door de chauffeur mankementen aan de volgwagen worden vastgesteld, dienen deze zo snel mogelijk aan de bestuursleden gemeld te worden.
– Bij een georganiseerde rit dient de volgwagen niet enkel het heen- en weer traject af te leggen, maar ook het ter plaatse uitgestippelde parcours.
– Op een rally blijft de volgwagen aanvankelijk achter de C-groep, om vervolgens vanaf de splitsing (indien de C-groep niet de langste afstand zou afleggen) door te rijden naar de B-groep tenzij anders afgesproken wordt bij de aanvang van de rit.
– Een paar afspraken en tips : op een rally is het zeker niet noodzakelijk om in de drukte vlak achter één van onze groepen te fietsen. Op die manier hoeft de chauffeur zich niet nodeloos druk te maken en aandachtig te zijn om andere deelnemers niet in gevaar te brengen. Alle ritten zijn immers uitgetekend aan de hand van de herkenbare pijlen.
– Als chauffeur van de volgwagen is het niet verboden en is het zelfs aan te raden om andere fietsers in nood te helpen of een helpende hand te bieden indien nodig.
– De volgwagen dient door de chauffeur opgepikt (en na de rit ook achtergelaten) bij 1 van de bestuursleden (correcte locatie wordt via e-mail verspreid naar de leden toe). De sleutel wordt na de rit achtergelaten op een plaats die vooraf bepaald/afgesproken is.
– Kan men de volgwagen niet besturen op de vooropgestelde datum zoals in de kalender vermeld, dan is het clublid zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervangend chauffeur.
– Wanneer men niet komt opdagen als chauffeur of indien men geen vervanger vindt, wordt men met onmiddellijke ingang geschorst als lid van WTC Lombeek. Er is geen restitutie van het lidgeld en evenmin komt men in aanmerking voor het clubgeschenk bij het behalen van minstens 17 ritten. Enkel mits gegronde reden, aanvaard door het voltallig bestuur, wordt hiervan afgeweken.
15. Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en voor de gevolgen ervan. Opgelet: bij een ongeval, dient de ongevalsaangifte van de VWB zo snel mogelijk te worden ingevuld. De bestuursleden kunnen meehelpen aan het invullen van de nodige aangifte documenten. Deze ongevalsaangifte dient uiterlijk binnen de 7 dagen na het ongeval bij de verzekering toe te komen.
16. De leden dienen er voor te zorgen dat ze over degelijk en goed onderhouden fietsmateriaal beschikken. Zij dienen medisch geschikt te zijn om aan fietsritten te kunnen deelnemen.
17. We raden iedereen aan om reservemateriaal mee te nemen. Bij pech kan er vanzelfsprekend ook gebruik gemaakt worden van materiaal dat voorhanden is in de volgwagen. Indien men materiaal gebruikt uit de volgwagen (van wiel tot reserveband, …), verzoeken wij dit binnen de week te vervangen of terug te brengen!
18. Het is mogelijk om de volgwagen te gebruiken voor bijvoorbeeld zaterdagritten. De leden die het voertuig wensen te gebruiken, dienen het voertuig op de afgesproken plaats op te halen en terug te zetten, in samenspraak met het bestuur. Ze dienen vanzelfsprekend elk feit (bluts, technisch mankement, …) te signaleren. Eventuele boetes als gevolg van een inbreuk op de wegcode zijn ten laste van de chauffeur.
19. Alle leden worden verzocht om minstens 1 dag de handen uit de mouwen te steken bij onze enige activiteit die voor de nodige inkomsten zorgt, namelijk onze Loemekse Fietstocht (17 juni 2018). Anders kunnen we de goede organisatie van dergelijk evenement niet garanderen. Wij zijn een sportieve vriendenclub en moedigen sociaal engagement binnen onze vereniging sterk aan. Per dag dat men komt helpen krijgt men één aanwezigheid bij op de aanwezigheidslijst (vrijdag, zaterdag, zondag). Komt men helemaal niet helpen, verlies je een streepje op de aanwezigheidslijst. Clubleden van jonger dan 70 jaar die op zondag onze eigen rally komen fietsen, zullen met onmiddellijke ingang geschorst worden als lid van WTC Lombeek. Er is geen restitutie van het lidgeld en evenmin komt men in aanmerking voor het clubgeschenk.
20. Tijdens het jaarlijkse clubfeest huldigen we de clubkampioen van het afgelopen seizoen. Voor leden die aan minstens 17 (30 ritten + 3 vrijdag, zaterdag en zondag van clubrally) officiële clubritten of organisaties deelnemen, minimum één dag aanwezig zijn op onze eigen rally (vrijdag, zaterdag, zondag), voorzien we op het eind van het seizoen een kleine attentie (naargelang het budget van de club op dat moment).
21. WTC Lombeek respecteert natuur en milieu. Mogen we met aandrang vragen geen afval te werpen op de openbare weg en/of in de natuur. Netheid begint bij ieder van ons!
22. Het reglement kan te allen tijde worden aangepast.

Top