Clubreglement

 1. De officiële ritten starten op de eerste zondag van maart en eindigen op de laatste zondag van september.
 2. De meest recente clubuitrusting dient gedragen te worden tijdens officiële ritten, als engagement naar onze sponsors toe
 3. Indien men lid wordt van de club + VWB is men verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via verzekering van VWB (Arena). Ieder lid wordt aangeraden een familiale polis te bezitten
 4. De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm zal de club zich distantiëren van dit ongeval
 5. Het bedrag van het lidgeld zal jaarlijks bepaald worden. De toetreding tot de club gebeurt via betaling van het jaarlijks lidgeld en aankoop van een basispakket clubkledij. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid akkoord gaat met het clubreglement en dit naleeft.
 6. Elke persoon die met de club wil meerijden, zal na maximum 3 deelnames verzocht worden om lid te worden van de club. Tijdens maximum drie ritten rijden potentiële leden op eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten door hen veroorzaakt.
 7. De minimumleeftijd voor leden is gebracht op 16 jaar indien men vergezeld is van een verantwoordelijke of van 1 van de ouders. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen aan de club de schriftelijke toelating te bezorgen van 1 van de ouders samen met een kopie van de familiale verzekering. Vanaf meerderjarige leeftijd is men vrij om lid te worden van de club mits te voldoen aan de algemene voorwaarden welke in het clubreglement vermeld zijn.
 8. Het bestuur kan bij unanieme beslissing leden inschrijven, schrappen of weigeren. Het bestuur heeft het recht om een ledenstop in te lassen.
 9. Bij vertrek in groep zal steeds één persoon aangeduid worden die de weg van het te volgen traject bepaalt. De wegcode dient STEEDS gevolgd te worden, om zodoende de veiligheid van jezelf en die van anderen, zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Het dragen van een helm is hierbij verplicht. Veilig en gezond terug thuis komen blijft het allerbelangrijkste! Belangrijk hierbij is dat iedereen onderweg de nodige signalen doorgeeft aan de medematen (tegenligger, putten in het wegdek, niet plots nodeloos remmen, paaltje, …). Bij een oversteekplaats rekening ermee rekening houden dat ook de laatste dit veilig kan doen.
 10. We vertrekken in groep en komen in groep aan. Samen uit, samen thuis. Ook na een bevoorrading vertrekken we samen.  Indien er op een helling toch mensen zijn die het moeilijker hebben, zet iedereen boven voet aan grond tot de groep volledig is. Bij pech onderweg, wordt er gewacht tot de herstelling is uitgevoerd. Op het einde van de rit kan er worden nagekaart in het clublokaal of in een andere vooraf afgesproken bestemming (bij een sponsor bv -> die mensen stellen het zeer op prijs wanneer je met een aanzienlijk groepje langskomt). Raadpleeg hiervoor regelmatig de Kalender Volgwagen op onze website.
 11. Bij een clubuitstap wordt er niet gekoerst. De wegkapitein bepaalt het tempo.  Indien het voor iemand te snel gaat, moet hij/zij zelf ook het initiatief nemen en vragen om de snelheid aan te passen. Ieder lid dient zich aan te passen aan de groep wat betreft de snelheid en het rijgedrag
 12. In principe fietsen we in drie groepen (A,B,C). Naargelang de geplande rit en afhankelijk van de weersomstandigheden kan daarvan afgeweken worden. De fiets kalender staat online op onze website. Deze kan echter steeds gewijzigd worden. Via de website zal er regelmatig bijkomende informatie gegeven worden over de eerstvolgende rit(ten) of activiteiten waar we aan deelnemen.
 13. Bij deelname aan een rally, zal er bij de start €5 worden uitgelegd. Dit dient voor de inschrijving. Buiten uw drankbonnetje (Bianchi-trofee), zal de clubkas bijpassen voor de eerstvolgende consummatie. Bij het uitleggen nadien vragen we aan eventuele “zwaarbierdrinkers” om de nodige sportiviteit aan de dag te leggen (verhoogde inleg in vergelijking met je makkers).
 14. Volgwagen:
  – Er zal zoveel mogelijk, en bij voorkeur bij elke rit, gebruik gemaakt worden van onze volgauto.
  – Aangezien we jammer genoeg geen vaste chauffeur (meer) ter beschikking hebben, wordtmet een beurtrol gewerkt. Aan de hand van de aanwezigheidslijst van het jaar voordien, wordt een kalender voor het besturen van de volgwagen opgemaakt welke zich op onze website bevindt. Op die manier komen de leden die het meest konden genieten van de volgauto in het afgelopen seizoen, één keer aan de beurt.
  – Als chauffeur van de volgwagen krijgt men vanzelfsprekend een streepje bij op de aanwezigheidslijst.  Vindt het lid een vervangende chauffeur, dan kan het lid uiteindelijk zelf ook nog mee fietsen.
  – Bij een georganiseerde rit dient de volgwagen niet enkel het heen- en weer traject af te leggen, maar ook het ter plaatse uitgestippelde parcours.
  – Op een rally blijft de volgwagen aanvankelijk achter de C-groep, om vervolgens vanaf de splitsing (indien de C-groep niet de langste afstand zou afleggen) door te rijden naar de B-groep tenzij anders afgesproken wordt bij de aanvang van de rit.
  – Een paar afspraken en tips : op een rally is het zeker niet noodzakelijk om in de drukte vlak achter één van onze groepen te fietsen. Op die manier hoeft de chauffeur zich niet nodeloos druk te maken en aandachtig te zijn om andere deelnemers niet in gevaar te brengen. Alle ritten zijn immers uitgetekend aan de hand van de herkenbare pijlen.
  – Praktisch gezien leek het ons de vorige jaren het meest evidente dat de voorziene chauffeur zich naar het vertrekpunt aan het clublokaal begeeft en daar de volgwagen oppikt en na de rit ook achterlaat. Indien liever anders, graag een seintje vooraf naar een bestuurslid.
  – Wanneer men niet komt opdagen als chauffeur of indien men geen vervanger zoekt, dan komt men niet in aanmerking voor het clubgeschenk bij het behalen van 15 ritten.
 15. Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en voor de gevolgen ervan.  Opgelet: bij een ongeval, dient de ongevalsaangifte van de VWB zo snel mogelijk te worden ingevuld. Deze dient uiterlijk binnen de 7 dagen bij de verzekering toe te komen.
 16. De leden dienen er voor te zorgen dat ze over degelijk en goed onderhouden fietsmateriaal beschikken. Zij dienen medisch geschikt te zijn om aan fietsritten te kunnen deelnemen.
 17. We raden iedereen aan om reservemateriaal mee te nemen. Bij pech kan er vanzelfsprekend ook gebruik gemaakt worden van materiaal dat voorhanden is in de volgwagen. In de volgwagen zal een GSM voorzien zijn, waarop de bestuurder tijdens de rit te contacteren is (0470/098306). Indien men materiaal gebruikt uit de volgwagen (van wiel tot reserveband, …), verzoeken wij dit binnen de week te vervangen of terug te brengen! Het is eventueel mogelijk om de volgwagen te gebruiken voor bijvoorbeeld zaterdagritten. In dat geval dient de aanvraag tijdig te gebeuren bij één van de bestuursleden, zodat kan nagegaan worden of dit mogelijk is. In de volgauto is een map voorzien, waarop naam, beginkilometers, eindkilometers, e.d., dienen ingevuld te worden. Het tarief om het voertuig te gebruiken werd vastgelegd op 1 euro per 10 km. Dit bedrag dient meteen vergoed te worden bij terugkomst. De leden die het voertuig wensen te gebruiken, dienen dit op de afgesproken plaats op te halen en terug te zetten. Ze dienen vanzelfsprekend elk feit (bluts, technisch mankement, …) te signaleren. Eventuele boetes als gevolg van een inbreuk op de wegcode zijn ten laste van de chauffeur.
 18. Alle leden worden verzocht om een handje uit de mouwen te steken bij onze enige activiteit die voor de nodige inkomsten zorgt, namelijk onze Loemekse fietstocht (Zie ook fiets kalender voor exacte datum). Wij zijn een sportieve vriendenclub en moedigen sociaal engagement binnen onze vereniging sterk aan.
 19. Tijdens het jaarlijkse clubfeest, huldigen we de clubkampioen van het afgelopen seizoen. Voor leden die aan minstens 15 officiële ritten deelnemen, voorzien we op het eind van het seizoen een kleine attentie (naargelang het budget van de club op dat moment).
 20. WTC Lombeek respecteert natuur en milieu. Mogen we met aandrang vragen geen afval te werpen op de openbare weg en/of in de natuur. Netheid begint bij ieder van ons!
 21. Het reglement kan te allen tijde worden aangepast.

Zomerse (zon)dagen op de fiets - hou het vooral veilig!
Bianchi Trofee